Mirati Nagpapakita ng Dalawang Taong Follow-Up na Data mula sa KRYSTAL-1 Pag-aaral na Nagpapakita ng Matatag na Tugon at Pangmatagalang Pangkalahatang Kaligtasan sa 2023 World Conference sa Kanser sa Bagâ

SAN DIEGO, Sept. 9, 2023 — Mirati Therapeutics, Inc.® (NASDAQ: MRTX), isang kompanyang pangkalakal na pananaliksik at pagpapaunlad, biyoteknolohiya, ngayon ay nagpresenta ng dalawang taong follow-up na data mula sa pagsasama ng analysis ng Phase 1/1b Cohort at Phase 2 Cohort A para sa pag-aaral na KRYSTAL-1 na nagsusuri ng adagrasib (KRAZATI®) sa mga pasyente na may non-small cell lung cancer (NSCLC) na naglalaman ng isang mutasyon na KRASG12C.

Sa pagsasama ng analysis, ipinakita ng adagrasib ang matatag na kakayahan sa pamamagitan ng median na pangkalahatang kabuuang buhay (OS) na 14.1 buwan at 2-taong OS na nasa 31% sa mga pasyente na may naunang tinratong KRASG12C-mutated NSCLC. Ang pagsisiyasat na pagsusuri ay nagmungkahi ng klinikal na pakinabang sa mga pasyente na may ginamot, matatag na metastasis sa central nervous system (CNS) sa baseline na may nakitang klinikal na pakinabang sa karamihan ng mga baseline na co-mutations.

Sa pag-aaral, ipinakita ng adagrasib ang pamamahala sa matagalang profile ng kaligtasan na may mababang grado ng kaugnay sa paggamot na mga hindi magandang pangyayari (TRAEs). Walang nakitang hepatotoxicity sa anumang mga pasyente na tumanggap ng adagrasib sa loob ng 30 araw ng naunang immunotherapy at, sa kabuuan, may mababang rate ng grado >3 na hepatoxicity.

Isang kumpirmadong Phase 3 na pag-aaral, KRYSTAL-12, ay patuloy, na sinusuri ang adagrasib vs. docetaxel sa mga naunang tinratong pasyente na may KRASG12C-mutated NSCLC.

“Pinatitibay ng data na ito ang kakayahan ng adagrasib na positibong maimpluwensiyahan ang mga pasyente bilang isang potensyal na pinakamahusay na uri ng opsyon,” sabi ni Alan Sandler, M.D., chief medical officer, Mirati Therapeutics, Inc. “Ipinapakita ng Adagrasib ang isang naiibang opsyon para sa KRASG12C-mutated NSCLC gaya ng ebidensya ng kanyang klinikal na aktibidad sa CNS at kakayahang mag-sequence ng adagrasib kaagad pagkatapos ng naunang immunotherapy. Naghihintay kaming ipagpatuloy ang pag-unlad ng adagrasib sa iba’t ibang mga linya ng therapy sa iba’t ibang uri ng tumor para sa ikabubuti ng mga pasyenteng namumuhay na may KRASG12C-mutated na kanser.”

“Patuloy na pinatitibay ng data na ito ang pakinabang ng adagrasib para sa mga pasyenteng namumuhay na may KRASG12C-mutated NSCLC na nangangailangan ng mas mahusay na mga opsyon kaysa sa pangkasaysayang pamantayan ng pangangalaga ng chemotherapy,” Shirish M. Gadgeel, MD, pinuno, ang Dibisyon ng Hematology/Oncology, katuwang na direktor, Karanasan ng Pasyente at Klinikal na Pangangalaga, ang Henry Ford Cancer Institute. “Ang pangmatagalang pangkalahatang kabuuang buhay para sa adagrasib ay may kabuluhan para sa mga pasyente.”

Noong Disyembre ng 2022, idinagdag ang adagrasib sa Mga Alituntunin ng National Comprehensive Center Network (NCCN) para sa mga pasyenteng namumuhay na may naunang tinratong KRASG12C-mutant NSCLC. Sumunod, idinagdag ang adagrasib sa mga alituntunin ng NCCN para sa Mga Kanser ng CNS para sa mga pasyenteng namumuhay na may naunang tinratong KRASG12C-mutant NSCLC at mga metastasis ng CNS.

Tungkol sa KRAZATI® (adagrasib)

Sa U.S., inaprubahan ng FDA ang KRAZATI para sa Pinabilis na Pag-apruba (Subpart H), na nagpapahintulot ng pag-apruba ng mga gamot na nagagamot sa mga malulubhang kondisyon, at punan ang hindi natutugunang pangmedikal na pangangailangan batay sa mga surrogate endpoint. Sinuri ang KRAZATI sa ilalim ng pilot program ng FDA na Real-Time Oncology Review (RTOR), na layuning alamin ang isang mas mahusay na proseso ng pagsusuri na nag-eensure na ligtas at epektibong mga paggamot ay magagawang available sa mga pasyente sa lalong madaling panahon. Ipinadala ng Mirati ang Aplikasyon para sa Pagpapahintulot ng Pagbebenta (MAA) sa EU noong Mayo 2022. Noong 2021, nakamit ng adagrasib ang Breakthrough Therapy Designation sa U.S. bilang isang potensyal na paggamot para sa mga pasyente na may NSCLC na naglalaman ng mutasyon na KRASG12C na nakatanggap ng hindi bababa sa isang naunang sistemikong therapy. Para sa Impormasyon sa Pagrereseta, bisitahin ang Mirati.com/KRAZATI_USPI.

Patuloy na sinusuri ang adagrasib bilang monotherapy at sa pagsasama sa iba pang mga paggamot laban sa kanser sa mga pasyente na may advanced na KRASG12C-mutated na matitigas na tumor, kabilang ang NSCLC, colorectal cancer, at pancreatic cancer. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Mirati.com/science.

Indikasyon ng KRAZATI (adagrasib) sa U.S.

Ang KRAZATI ay nakatuon para sa paggamot ng mga nasa hustong gulang na pasyente na may KRASG12C-mutated na lokal na advanced o metastatic na non-small cell lung cancer (NSCLC), gaya ng natukoy sa pamamagitan ng isang aprubadong pagsusuri ng FDA, na nakatanggap ng hindi bababa sa isang naunang sistemikong therapy.

Ang indikasyong ito ay inaprubahan sa ilalim ng pinabilis na pag-apruba batay sa layunin ng pagtugon (ORR) at tagal ng pagtugon (DOR). Maaaring nakasalalay sa pagbeberipika at paglalarawan ng klinikal na pakinabang sa isa o higit pang mga pagsubok sa pagkumpirma ang patuloy na pag-apruba para sa indikasyong ito.

Mahalagang Impormasyon sa Kaligtasan ng KRAZATI (adagrasib)

MGA BABALA AT PAG-IINGAT

Mga Hindi Magandang Pangyayari sa Gastrointestinal

Sa pagsasamang populasyon sa kaligtasan, ang mga malulubhang hindi magandang pangyayari sa gastrointestinal na nakita ay pagbara sa gastrointestinal sa 1.6%, kabilang ang 1.4% grado 3 o 4, pamumugto sa gastrointestinal sa 0.5% ng mga pasyente, kabilang ang 0.5% grado 3, at kolitis sa 0.3%, kabilang ang 0.3% grado 3. Bukod pa rito, nangyari ang pagduduwal, pagtatae, o pagsusuka sa 89% ng 366 na pasyente, kabilang ang 9% grado 3. Humantong ang pagduduwal, pagtatae, o pagsusuka sa paghinto ng dosis o pagbawas ng dosis sa 29% ng mga pasyente at permanenteng paghinto ng KRAZATI sa 0.3%
Subaybayan at pamahalaan ang mga pasyente gamit ang suportibong pangangalaga, kabilang ang mga gamot laban sa pagtatae, mga gamot laban sa pagduduwal, o pagpapalit ng pluido, gaya ng nakasaad. Ihinto nang pansamantala, bawasan ang dosis, o permanenteng ihinto ang KRAZATI batay sa katindihan

Pagpapahaba ng QTc Interval

Maaaring maging sanhi ng pagpapahaba ng QTc interval ang KRAZATI, na maaaring magdagdag ng panganib para sa mga kamalian sa ritmo ng bentrikulo (hal. torsades de pointes) o biglaang kamatayan
Sa pagsasamang populasyon sa kaligtasan, 6% ng 366 na pasyente na may hindi bababa sa isang post-baseline na pagsusuri ng electrocardiogram (ECG) ay nagkaroon ng average na QTc ≥501 ms, at 11% ng mga pasyente ay nagkaroon ng pagtaas mula sa baseline ng QTc >60 msec. Nagdudulot ang KRAZATI ng mga pagtaas na nakadepende sa konsentrasyon sa QTc interval
Iwasan ang sabay na paggamit ng KRAZATI sa iba pang mga produkto na may kilalang potensyal na magpahaba ng QTc interval. Iwasan ang paggamit ng KRAZATI sa mga pasyenteng may kamakailang QTc na pagpapahaba
Subaybayan ang mga ECG at electrolytes bago magsimula ng KRAZATI, habang ginagamit kasabay, at gaya ng klinikal na nakasaad sa mga pasyenteng may sakit sa puso, bradyarrhythmias, mga abnormalidad sa electrolyte, at sa mga pasyenteng umiinom ng mga gamot na kilala sa pagpapahaba ng interval ng QT. Ihinto nang pansamantala, bawasan ang dosis, o permanenteng ihinto ang KRAZATI, depende sa katindihan

Hepatotoxicidad

Maaaring maging sanhi ng hepatotoxicidad ang KRAZATI
Sa pagsasamang populasyon sa kaligtasan, nangyari ang hepatotoxicidad sa 37%, at 7% ay grado 3 o 4. May kabuuang 32% ng mga pasyenteng tumanggap ng KRAZATI ang nagkaroon ng pagtaas ng alanine aminotransferase (ALT)/pagtaas ng aspartate aminotransferase (AST); 5% ay grado 3 at 0.5% ay grado 4. Humantong ang pagtaas ng ALT/AST sa pansamantalang paghinto o pagbawas ng dosis sa 11% ng mga pasyente. Itinigil ang KRAZATI dahil sa pagtaas ng ALT/AST sa 0.5% ng mga pasyente
Subaybayan ang mga pagsusuri sa laboratoryo ng atay (AST, ALT, alkaline phosphatase, at kabuuang bilirubin) bago magsimula ng KRAZATI, habang ginagamit kasabay, at gaya ng klinikal na nakasaad. Ihinto nang pansamantala, bawasan ang dosis, o permanenteng ihinto ang KRAZATI batay sa katindihan