Ipinabatid ng Borr Drilling Limited ang Pagtatakda ng mga Senior Secured Notes

Borr Drilling Limited Announces Pricing of Senior Secured Notes

HAMILTON, Bermuda, Oktubre 24, 2023 — Borr Drilling Limited (ang “Kompanya”) (NYSE: BORR) (OSE: BORR) ay nagsabing kanila nang nag-anunsyo na ang kanilang buong pag-aari na subsidiary Borr IHC Limited ay nagpresyo ng kanilang dating inihayag na alokasyon ng $1,540,000,000 sa kabuuang prinsipal na halaga ng senior secured notes, na binubuo ng $1,025,000,000 kabuuang prinsipal na halaga ng senior secured notes dahil 2028 sa presyong kapantay ng 97.750%, may bitbit na coupon ng 10.000% kada taon at $515,000,000 kabuuang prinsipal na halaga ng senior secured notes dahil 2030 sa presyong kapantay ng 97.000%, may bitbit na coupon ng 10.375% kada taon.

Ang mga kinita mula sa alokasyon ay nakalaan upang gamitin, kasama ang mga kinita mula sa dating ipinahayag na pribadong paglalagay ng shares ng Kompanya sa Norway na $50 milyon, upang bayaran ang lahat ng nakatayong pinagkukunan ng seguridad na utang ng Kompanya, na ang pasilidad ng DNB, pasilidad ng Hayfin, mga pag-aayos sa paghahatid ng barko sa OPPL at PPL, ang $150 milyon prinsipal na halaga ng Senior Secured Bonds sa batas ng Norway, at upang bayaran ang kaugnay na mga premium, bayarin, nakalipas na interes at gastos, sa kaugnayan sa nabanggit, at ang natitira, kung mayroon man, para sa pangkalahatang layunin ng korporasyon. Ang mga notes ay bibigyan ng garantiya ng Kompanya at ilang subsidiaries nito at mapapanatili sa senior na batayan sa pangkalahatang lahat ng ari-arian ng Kompanya at ilang subsidiary guarantors.

Ang pagtatapos ng alokasyon ng notes ay inaasahan sa o sa paligid ng Nobyembre 7, 2023, at nakasalalay sa mga karaniwang kondisyon ng pagtatapos.

Sa pamamagitan ng pagpresyo ng mga notes, ang mga kondisyon para sa pagtatapos ng pribadong paglalagay ng shares ay natupad na lamang sa mga karaniwang pamamaraan sa pagtatapos, at ang pagtatapos ay inaasahan sa Oktubre 31, 2023, ayon sa dating ipinahayag.

Itong impormasyon ay itinuturing na loob na impormasyon ayon sa EU Market Abuse Regulation at nakasalalay sa mga pangangailangang pagsasabi ayon sa seksyon 5-12 ng Norwegian Securities Trading Act. Ang stock exchange notice na ito ay inilathala ni Andreas Lavik Lie, VP Treasury & IR, sa petsa at oras na nakatala sa itaas.

Mahalagang tala

Ang pag-anunsyo ay hindi ginagawa sa o papasok sa Canada, Australia, Japan, Hong Kong o sa anumang hurisdiksyon kung saan ito ay ipinagbabawal ng naaangkop na batas. Ang distribusyon ay para sa impormasyon lamang at hindi bumubuo o bumubuo ng isang alokasyon o pakikipag-usap na alokasyon upang bumili o makipag-subscribe ng mga securities sa United States o sa anumang hurisdiksyon kung saan, o sa anumang tao kung saan, ang pag-aalok, pakikipag-usap o pagbebenta ay iligal bago ang pagpaparehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas sa securities ng anumang hurisdiksyon. Ang mga securities na tinutukoy dito ay hindi narehistro sa ilalim ng U.S. Securities Act of 1933 (ang “U.S. Securities Act”) o naaangkop na mga batas sa estado ng securities, at maaaring hindi ialok o ibenta sa United States o sa mga U.S. persons (maliban sa mga distributor) maliban kung ang mga securities ay narehistro sa ilalim ng U.S. Securities Act, o ang isang pagpapaliban mula sa mga pangangailangan ng pagpaparehistro ng U.S. Securities Act ay magagamit.

Mga pahayag na nakatuon sa hinaharap

Ang press release ay kasama ang mga pahayag na nakatuon sa hinaharap sa ilalim ng Seksyon 21E ng Securities Exchange Act of 1934, kabilang ang inaasahang petsa ng pagtatapos ng alokasyon ng notes at pribadong paglalagay ng shares, ang paggamit ng kinita at iba pang mga pahayag na hindi pangkasaysayan. Ang mga pahayag na nakatuon sa hinaharap na ito ay nakasalalay sa maraming panganib, kawalan ng katiyakan at pagpapalagay, kabilang ang mga panganib sa pagtatapos ng notes at pribadong paglalagay ng shares at paggamit ng kinita at iba pang mga panganib na kasama sa aming mga filing sa Securities and Exchange Commission kabilang ang nakasaad sa ilalim ng “Risk Factors” sa aming taunang ulat sa Form 20-F para sa taong nagwakas sa Disyembre 31, 2022 at sa mga prospektus na inilathala sa Norwegian Financial Supervisory Authority (FSA). Ang mga pahayag na nakatuon sa hinaharap ay nagpapahiwatig ng kaalaman at impormasyon na magagamit sa, at magsasalita lamang bilang ng, ang petsa ng pagkakalathala nito. Maliban kung kinakailangan ng batas, ang Kompanya ay hindi magkukusa na baguhin o baguhin ang publikong anumang mga pahayag na nakatuon sa hinaharap, sa pagkakataong mayroong bagong impormasyon, mga pangyayari sa hinaharap o iba pang mga bagay pagkatapos ng petsa dito o upang ipakita ang pagkakataong hindi inaasahang mga pangyayari. Hiniling ang mga mambabasa na huwag ilagay ang labis na kumpiyansa sa mga pahayag na nakatuon sa hinaharap.

Oktubre 24, 2023
Ang Board of Directors
Borr Drilling Limited
Hamilton, Bermuda

Contact:

Ang mga tanong ay dapat ipadala kay: Magnus Vaaler, CFO, +44 1224 289208

SOURCE Borr Drilling Limited