Alok na Bilhin para sa Salapi ang Anumang at Lahat ng Mga Nakabinbin na Mga Tala ng USD 4.250% at Alok na Bilhin para sa Salapi ang Halaga na Sakop ng Naka-cap na Pinakamataas na Halaga ng Mga Nakabinbin na Mga Tala ng USD 6.050%, EUR 2.534%, USD 5.524%, U

39 Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. Offer to Purchase for Cash Any and All of the Outstanding USD 4.250% Notes and Offer to Purchase for Cash an Amount Subject to the Capped Maximum Amount of the Outstanding USD 6.050% Notes, EUR 2.534% Notes, USD 5.524% Notes, USD 5.000% Notes and USD 5.750% Notes

HINDI PARA I-RELEASE, PAGPAPALATHALA O PAGKAKALAT, SA BUONG O BAHAGI, DIREKTA O HINDI DIREKTA, SA ANUMANG TAO NA MATATAGPUAN O NANINIRAHAN SA ANUMANG HURISDIKSYON KUNG SAAN ANG GAWIN ITO AY MAGIGING PAGLABAG SA MGA NAUUGNAY NA BATAS NG GAYONG HURISDIKSYON.

ANG PAUNAWANG ITO AY PARA SA IMPORMASYON LAMANG AT HINDI ISANG ALOK NA BUMILI O ISANG PAG-AKIT NG ISANG ALOK NA MAGBENTA NG ANUMANG MGA SECURITIES.

LUXEMBOURG, Okt. 2, 2023 — Inaalok ng Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. (“SRFL” o ang “Kompanya“), itinatag bilang isang kompanyang may limitadong pananagutan sa ilalim ng mga batas ng Dakilang Dukha ng Luxembourg, na bilhin para sa pera ang anumang at lahat ng hindi nabayarang mga Tala na may denominasyong USD na may 4.250% na Garantiyang Walang Hanggang Subordinadong Fixed Spread Callable na ginagarantiya ng Swiss Reinsurance Company Ltd (“SRZ“) (ang “USD 4.250% Notes“) na wastong inihain sa o bago ang Anumang Petsa ng Pagkadalas (ang “Anumang at Lahat ng Alok sa Pagbili“).

Bilang karagdagan, inaalok ng SRFL na bilhin para sa pera ang mga Tala ng Naka-cap na Alok sa Pagbili (tulad ng tinukoy sa ibaba) hanggang sa isang nominal na halaga ng U.S.$1.5 bilyon (katumbas) na mas mababa sa kabuuang nominal na halaga ng mga Tala ng USD 4.250% na wastong inihain at tinanggap para sa pagbili sa Anumang at Lahat ng Alok sa Pagbili (sa palagay na ang mga Tala ng USD 4.250% na inihain alinsunod sa mga pamamaraan ng garantiya ng paghahatid ay wastong maihahain) (ang “Naka-cap na Pinakamataas na Halaga“) sa sumusunod na pagkakasunud-sunod ng priyoridad:

  • sa unang pagkakataon, ang mga Tala na may denominasyong USD na may 6.050% na Hindi Step-Up Callable na may nakatakdang pagkadalas sa 2056 na inilabas ng Argentum Netherlands B.V. (dating kilala bilang Demeter Investments B.V.) (ang “USD 6.050% Notes“) na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain;
  • sa pangalawang pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala na may denominasyong EUR na may 2.534% na Garantiyadong Subordinadong Fixed Rate Reset Step-up Callable na may nakatakdang pagkadalas sa 2050 na inilabas ng SRFL at ginagarantiya ng SRZ (ang “EUR 2.534% Notes“) na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain;
  • sa pangatlong pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala na may denominasyong USD na may 5.524% na Perpetual Fixed Spread Callable na inilabas ng Argentum Netherlands B.V. (ang “USD 5.524% Notes”) na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain;
  • sa pang-apat na pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala na may denominasyong USD na may 5.000% na Garantiyadong Subordinadong Fixed Rate Reset Step-up Callable na may nakatakdang pagkadalas sa 2049 na inilabas ng SRFL at ginagarantiya ng SRZ (ang “USD 5.000% Notes“) na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain;
  • sa ikalimang pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala na may denominasyong USD na may 5.750% na Fixed-to-Floating Rate Non Step-up Callable na may nakatakdang pagkadalas sa 2050 na inilabas ng Argentum Netherlands B.V. (ang “USD 5.750% Notes“, kasama ang USD 6.050% Notes, ang EUR 2.534% Notes, ang USD 5.524% Notes at ang USD 5.000% Notes, ang “Naka-cap na Mga Tala sa Alok sa Pagbili“) na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain;
  • sa ikaanim na pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala ng USD 6.050% na wastong inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ngunit sa o bago ang Petsa ng Pagkadalas ng Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili;
  • sa ikapitong pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala ng EUR 2.534% na wastong inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ngunit sa o bago ang Petsa ng Pagkadalas ng Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili;
  • sa ikawalong pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala ng USD 5.524% na wastong inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ngunit sa o bago ang Petsa ng Pagkadalas ng Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili;
  • sa ikasiyam na pagkakataon, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala ng USD 5.000% na wastong inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ngunit sa o bago ang Petsa ng Pagkadalas ng Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili; at
  • sa wakas, hangga’t hindi nalampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, ang mga Tala ng USD 5.750% na wastong inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ngunit sa o bago ang Petsa ng Pagkadalas ng Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili.

Gaya ng nakasaad sa itaas, at para sa kalinawan, lahat ng Naka-cap na Mga Tala sa Alok sa Pagbili na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain ay tatanggapin nang mauna sa Naka-cap na Mga Tala sa Alok sa Pagbili na wastong inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ngunit sa o bago ang Petsa ng Pagkadalas ng Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili. Sa sakaling ang mga Naka-cap na Tala sa Alok sa Pagbili na wastong inihain sa o bago ang Petsa ng Maagang Paghahain ay magiging sanhi upang malampasan ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga, pagkatapos ay walang Naka-cap na Mga Tala sa Alok sa Pagbili na inihain pagkatapos ng Petsa ng Maagang Paghahain ang tatanggapin. Upang matukoy kung naabot na ang Naka-cap na Pinakamataas na Halaga sa anumang ibinigay na oras, ang mga halaga na hindi pa natutukoy sa USD ay iconconvert sa USD (gamit ang isang rate ng palitan ng €1.00 = U.S.$1.0585).

Tinutukoy ang mga Tala ng USD 4.250% at ang Naka-cap na Mga Tala sa Alok sa Pagbili bilang ang “Mga Tala“. Tinutukoy ang mga alok na bilhin ang Naka-cap na Mga Tala sa Alok sa Pagbili bilang ang “Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili” at bawat isa bilang “Naka-cap na Alok sa Pagbili“. Tinutukoy ang Naka-cap na Mga Alok sa Pagbili kasama ang Anumang at Lahat ng Alok sa Pagbili bilang ang “Mga Alok”, at bawat isa, bilang “Alok“.

Ang layunin ng Mga Alok ay upang proaktibong pamahalaan ang subordinadong utang na portfolio ng Swiss Re Group at upang mabawasan ang mga gastos sa interes nito sa hinaharap.

Ginagawa ang Mga Alok sa mga tuntunin at kondisyon na nakasaad sa Alok sa Pagbili na may petsang Oktubre 2, 2023 na may kaugnayan sa Mga Alok (ang “Alok sa Pagbili“). Ang mga terminong may capital na ginamit sa anunsyong ito ngunit hindi tinukoy dito ay may mga kahulugan na ibinigay sa kanila sa Alok sa Pagbili.

Pinapangkat ng mga sumusunod na talahanayan ang ilang impormasyon tungkol sa Mga Alok:

ANUMANG AT LAHAT NG ALOK SA PAGBILI PARA SA MGA TALA NA NAKALISTA SA IBABA

Pamagat ng Security

ISIN/Pangkaraniwang Code

Pangunahing Halaga na Hindi Nabayaran(1)

Nakatakdang Presyo ng Pagbili / Nakatakdang Spread ng Pagbili

Swiss Re Finance (Luxembourg) S.A. Tala na may denominasyong USD
4.250% na Garantiyadong Walang Hanggang Subordinadong Fixed Spread
Callable (ang “USD 4.250% Notes“)

XS2049422343/204942234

U.S.$1,000,000,000

Nakatakdang Presyo: U.S.$965 kada U.S.$1,000
pangunahing halaga ng mga Tala ng USD 4.250%

NAKA-CAP NA MGA ALOK SA PAGBILI PARA SA MGA TALA NA NAKALISTA SA IBABA HANGGANG SA NAKA-CAP NA PINAKAMATAAS NA HALAGA