Abiso ng Pangkalahatang Pulong na Hindi Pangkaraniwan sa Starbreeze AB (publ)

STOCKHOLM, Setyembre 4, 2023Ipinagbibigay-alam sa mga stockholder ng Starbreeze AB (publ), Reg. No. 556551-8932, ang Pangkalahatang Pulong na gaganapin sa Miyerkules, Setyembre 27, 2023, alas-1:00 ng hapon sa Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm, Sweden. Ang pagpapatala para sa pulong ay magsisimula ng 12:30.

Napagpasiyahan ng Lupon ng mga Direktor na dapat bigyan ng karapatan ang mga stockholders na ipatupad ang kanilang karapatang bumoto sa Pangkalahatang Pulong sa pamamagitan ng pagboto sa koreo alinsunod sa mga regulasyon sa Articles of Association ng Starbreeze.

Karapatan sa paglahok at pag-abiso

Paglahok sa silid ng pulong

A) Sinumang nais dumalo nang personal o sa pamamagitan ng kinatawan sa silid ng pulong ay dapat:

 • nakalista bilang isang stockholder sa presentasyon ng rehistrong pang-stock na inihanda ng Euroclear Sweden AB tungkol sa mga pangyayari sa Martes, Setyembre 19, 2023, at
 • magbigay ng abiso ng paglahok hindi lalampas sa Huwebes, Setyembre 21, 2023, sa address na Starbreeze AB, “Pangkalahatang Pulong 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden o sa pamamagitan ng website ng kompanya sa www.starbreeze.com.

Dapat isama ng stockholder sa naturang abiso ang pangalan, personal na identification number o corporate registration number, address, numero ng telepono at bilang ng mga posibleng katulong (hanggang dalawa). Kung kinakatawan ang mga stockholder ng proxy, isang nakasulat at may petsang kapangyarihan na nilagdaan ng stockholder ay dapat ibigay sa proxy. Kung ang kapangyarihan ay ibinigay ng isang legal na entity, isang registration certificate o katumbas na dokumento ng awtorisasyon ay dapat na kalakip. Ang kapangyarihan ay balido ng isang taon mula sa petsa ng pagkakaloob nito o anumang mas mahabang panahon na nakasaad sa kapangyarihan, gayunpaman hindi hihigit sa limang taon. Upang mapadali ang proseso ng pagpapatala sa Pangkalahatang Pulong, ang kapangyarihan kasama ng registration certificate at anumang iba pang mga dokumento ng awtorisasyon ay dapat matanggap ng kompanya sa address sa itaas hindi lalampas sa Huwebes, Setyembre 21, 2023. Ang mga form ng proxy ay makukuha sa website ng kompanya, www.starbreeze.com.

Paglahok sa pamamagitan ng pagboto sa koreo

B) Sinumang nais dumalo sa pulong sa pamamagitan ng pagboto sa koreo ay dapat:

 • nakalista bilang isang stockholder sa presentasyon ng rehistrong pang-stock na inihanda ng Euroclear Sweden AB tungkol sa mga pangyayari sa Martes, Setyembre 19, 2023, at
 • magbigay ng abiso ng paglahok hindi lalampas sa Huwebes, Setyembre 21, 2023, sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanyang balota sa koreo alinsunod sa mga tagubilin sa ibaba upang matanggap ito ng Euroclear Sweden AB hindi lalampas sa araw na iyon.

Sinumang nais dumalo sa silid ng pulong nang personal o sa pamamagitan ng kinatawan ay dapat magbigay ng abiso alinsunod sa mga tagubilin na nakasaad sa itaas sa ilalim ng A). Kaya, ang abiso lamang sa pamamagitan ng pagboto sa koreo ay hindi sapat para sa mga nais dumalo sa silid ng pulong.

Isang espesyal na form ang dapat gamitin para sa pagboto sa koreo. Ang form para sa pagboto sa koreo ay makukuha sa website ng kompanya sa www.starbreeze.com. Ang mga kumpletong form para sa pagboto sa koreo ay maaaring ipadala sa koreo sa Starbreeze AB, “Pangkalahatang Pulong 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, P.O. Box 191, SE-101 23 Stockholm, Sweden o sa email sa generalmeetingservice@euroclear.com (ilagay ang “Starbreeze AB – Pagboto sa Koreo” sa subject line). Ang mga kumpletong form ay dapat matanggap ng Euroclear Sweden AB hindi lalampas sa Huwebes, Setyembre 21, 2023. Maaari ring ipadala ng mga stockholder ang kanilang mga boto nang elektroniko sa pamamagitan ng pag-verify gamit ang BankID. Ang link sa elektronikong pagboto sa koreo ay makukuha sa website ng kompanya, www.starbreeze.com, at sa https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

Hindi maaaring magbigay ng mga espesyal na tagubilin o kondisyon ang mga stockholder sa pagboto sa koreo. Kung gayon, ang buong pagboto sa koreo ay hindi balido. Ang karagdagang mga tagubilin at kondisyon ay matatagpuan sa form ng pagboto sa koreo.

Kung isusumite ng stockholder ang kanyang pagboto sa koreo sa pamamagitan ng proxy, isang nakasulat at may petsang kapangyarihan na nilagdaan ng stockholder ay dapat na kalakip sa form ng pagboto sa koreo. Ang mga form ng proxy ay makukuha sa website ng kompanya sa www.starbreeze.com. Kung ang stockholder ay isang legal na entity, isang registration certificate o iba pang dokumento ng awtorisasyon ay dapat na kalakip sa form.

Mga nominado-nakarehistrong share

Upang maging karapat-dapat na lumahok sa pulong, ang isang stockholder na ang mga share ay nakarehistro sa pangalan ng isang nominado ay dapat, bukod sa pagbibigay ng abiso ng paglahok sa pangkalahatang pulong, irehistro ang kanyang mga share sa kanyang sariling pangalan upang ang stockholder ay nakalista sa presentasyon ng rehistro ng stock bilang sa record date na Martes, Setyembre 19, 2023. Ang gayong pagpaparehistro ay maaaring pansamantala (tinatawag na pagpaparehistrong karapatan sa pagboto), at ang kahilingan para sa gayong pagpaparehistrong karapatan sa pagboto ay dapat gawin sa nominado, alinsunod sa mga pamamaraan ng nominado, sa isang oras na maagang napagpasyahan ng nominado. Ang mga pagpaparehistrong karapatan sa pagboto na ginawa ng nominado hindi lalampas sa Huwebes, Setyembre 21, 2023 ay isasaalang-alang sa presentasyon ng rehistro ng stock.

Iminungkahing agenda

 1. Pagbubukas ng pulong
 2. Pagpili ng Tagapangulo ng pulong
 3. Paghahanda at pag-apruba ng listahan ng mga boboto
 4. Pag-apruba ng agenda
 5. Pagtukoy kung ang pulong ay maayos na tinawag
 6. Pagpili ng isa o dalawang tao upang i-verify ang mga minuto
 7. Pagtukoy sa bilang ng mga miyembro ng Lupon at deputy na mga miyembro ng Lupon
 8. Pagtukoy sa kabayaran sa mga bagong miyembro ng Lupon na hinirang sa ilalim ng item 9 sa ibaba
 9. Pagpili ng mga bagong miyembro ng Lupon upang sumali sa Lupon bilang karagdagan sa mga miyembro ng Lupon na hinirang ng Taunang Pangkalahatang Pulong 2023
  Iminumungkahi ng Nomination Committee ang pagpili ng:
  a. Jon Gillard
  b. Juergen Goeldner
 10. Pagtatapos ng pulong

Pagpili ng Tagapangulo ng pulong (item 2)

Ang iminumungkahing tagapangulo ng pulong ay abogado na si Patrik Marcelius.

Paghahanda at pag-apruba ng listahan ng mga boboto (item 3)

Ang iminumungkahing listahan ng mga boboto para sa pag-apruba ay ang listahan ng mga boboto na inihanda ng Euroclear Sweden AB sa ngalan ng kompanya, batay sa rehistro ng Pangkalahatang Pulong ng mga stockholders, mga stockholders na nagbigay ng abiso ng paglahok at naroroon sa lugar ng pulong, at mga natanggap na balota sa koreo.

Pagtukoy sa bilang ng mga miyembro ng Lupon at deputy na mga miyembro ng Lupon (item 7)

Iminumungkahi ng Nomination Committee na ang bilang ng mga miyembro ng Lupon ay dapat dagdagan mula sa lima (na siyang bilang na tinukoy ng Taunang Pangkalahatang Pulong noong Mayo 11, 2023) hanggang anim, na walang mga deputy.

Pagtukoy sa kabayaran sa mga bagong miyembro ng Lupon na hinirang sa ilalim ng item 9 sa ibaba (item 8)

Inaprubahan ng Taunang Pangkalahatang Pulong noong Mayo 11, 2023 ang taunang kabayaran sa Lupon ng mga Direktor bilang sumusunod: SEK 700,000 sa Tagapangulo ng Lupon, SEK 260,000 sa bawat miyembro ng Lupon,